16 oktober 2006

Definitie

Bijzonder Onderwijs

Onderwijs dat wordt gegeven op scholen die door een vereniging of stichting worden bestuurd. Gaat uit van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging en/of een bepaalde opvoedings- of onderwijsmethode.

Het gaat dus niet over scholen die extra aan sport of muziek of zo doen. Het "bijzondere" zit 'm niet in de lessen, maar in de organisatievorm. Een school voor bijzonder onderwijs wordt bestuurd door een vereniging (soms) of een stichting (meestal). Openbaar onderwijs wordt bestuurd door de Gemeente.

Financiering en organisatie

De Nederlandse overheid subsidieert het onderwijs, maar richt het niet in. Dat doen bijvoorbeeld wel de gemeenten, en ook privé-instanties kunnen onderwijs organiseren. Dit betekent dat Nederland zowel openbare scholen als bijzondere scholen kent.

Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Dit houdt in dat ze open staan voor kinderen van gelijk welke godsdienst of levensovertuiging. De openbare school wordt meestal bestuurd door het gemeentebestuur. Een derde van alle Nederlandse leerlingen gaan naar een openbare school.

Bijzondere scholen werken vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging: rooms-katholiek, protestants-christelijk, joods, islamitisch, hindoeïstisch, humanistisch of vrij. Vrije scholen combineren een bepaalde mensvisie met een bepaalde opvoedingsmethode. Zogenaamd algemene bijzondere scholen zijn neutraal. Ze gaan dus niet uit van een speciale levensbeschouwing. Een voorbeeld daarvan zijn de Nutsscholen.

Ten slotte zijn er scholen die hun onderwijs organiseren vanuit een specifieke opvoedings- en/of onderwijsmethode: Montessori, Freinet, Jenaplan, Dalton. Dat kunnen zowel bijzondere als openbare scholen zijn. Tweederde van alle Nederlandse leerlingen zitten in een bijzondere school.

Geen opmerkingen: