14 november 2006

standpunt GroenLinks - toelichting

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 18 oktober 2006 die wij in goede orde hebben ontvangen. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving heel belangrijk.

Particulieren hebben in Nederland de vrijheid om eigen scholen te stichten en die naar eigen inzicht vorm te geven (artikel 23 Grondwet). Daarin is ook vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderwijs en dat het onderwijs onderworpen is aan de Onderwijsinspectie.

GroenLinks heeft geen principiële bezwaren tegen de vrijheid van onderwijs. Wij vinden het zelfs heel vrijzinnig. Er bestaat een grote variëteit aan scholen. Iedereen kan een school kiezen die bij hem of haar past. En als je die niet kunt vinden, mag je een school oprichten.

GL heeft soms wel problemen met de uitwerking van artikel 23. Onder de huidige condities mogen openbare scholen niet fuseren met bijzondere scholen. Bijzondere scholen mogen hun leerlingen weigeren op grond van hun geloof, terwijl openbare scholen verplicht zijn om iedereen op te nemen. En christelijke scholen kunnen ook homoseksuele leraren (en leerlingen) weigeren. Wij vinden dat uitwassen van artikel 23. Het is prima dat bijzondere scholen bestaan. Dat mogen ook orthodoxe scholen zijn. Maar ze moeten wel aan dezelfde eisen voldoen als openbare scholen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jesse Klaver
Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

13 november 2006

standpunt VVD - toelichting

Geachte heer de Haas,

Hartelijk dank voor uw mail aan de VVD-Tweede Kamerfractie. Ons streven is om ieder e-mailbericht afzonderlijk te beantwoorden, maar door de drukte rondom de verkiezingscampagne en de enorme hoeveelheid vragen die wij ontvangen, lukt dat helaas niet altijd. Onze welgemeende excuses hiervoor. Alle berichten worden uiteraard wel gelezen. Opmerkingen over de campagne (zowel kritiek als steunbetuigingen) worden doorgegeven aan het campagneteam.

Hieronder vindt u een tekst waarin wordt vermeld waar de VVD voor staat en welke plannen we hebben voor de toekomst van Nederland. Mocht u het antwoord op uw vraag hier niet in vinden en wilt u alsnog een persoonlijk antwoord op uw vraag ontvangen, dan vragen wij u vriendelijk uw vraag ná 22 november nogmaals te sturen naar vvdvoorlichting@tweedekamer.nl. Wij hopen op uw begrip voor deze situatie.

Nederland heeft de VVD keihard nodig

Hoewel niemand het wil, dreigt het gevaar van een coalitie van CDA en PvdA. Een half-linkse coalitie. De enige partij die deze half-linkse coalitie kan tegenhouden, is de VVD. Het CDA en de PvdA denken dat Nederland al klaar is. Dat we lekker kunnen voortkabbelen en op ons gemakje de snel veranderende wereld kunnen bijhouden. De VVD helpt ze uit de droom.
De VVD heeft Nederland op orde gebracht. Het zorgstelsel is gemoderniseerd. Het aantal uitkeringen is teruggebracht. De financiën zijn weer op orde. Ook de dramatische gevolgen van de oude immigratiepolitiek hebben we nu eindelijk onder controle. Maar het land is nog niet af!

VVD-lijsttrekker Mark Rutte: “De VVD is als enige partij bereid fundamentele keuzes te maken en de consequenties daarvan te dragen. Te weinig politici durven te zeggen wat nodig is. Ze zijn bang voor de kiezers. Bang afgestraft te worden. Soms denk ik, deze politici zijn bang voor de toekomst. Ze verlangen terug naar een verleden dat niet meer bestaat. Vanwaar die angst voor morgen? De toekomst is geen gevaar. In de toekomst ligt ons leven en dat van onze kinderen.”

Het VVD-plan voor de toekomst van Nederland is doorgerekend door het Centraal Planbureau. Van de grote partijen schept de VVD: de meeste economische groei, de meeste banen en de meeste inkomensverbetering; meer dan CDA en PvdA!! Het zijn de mensen die de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet moeten kunnen treden. Ook juist die mensen die op dit moment buitenspel staan in onze samenleving. Wij hebben in Nederland te veel vrouwen, allochtonen en jongeren die wel willen werken maar niet aan de slag komen. Daar moeten we wat aan doen. Het gaat de VVD om de mensen, want alleen als de mensen groeien, groeit het land.

De VVD wil de komende vier jaar:

 1. Een verdubbeling van het aantal startende ondernemers. Dus elk jaar 50.000 extra starters.
 2. Ten minste een halvering van de schooluitval. Dus elk jaar 25.000 jongeren extra mét een diploma van school.
 3. En ten minste één derde van alle mensen in de bijstand of de WW aan een baan helpen. Dat betekent in vier jaar 200.000 mensen die gaan van een uitkering naar een baan. Dàt is sociaal beleid!

Iedereen doet mee. Wij gaan niet uit van zwakte, maar van kracht. Dat is pas sociaal. Dus:

 • Een belastingverlaging voor iedereen. Het geld is van de burgers. Mensen weten zelf het beste wat ze met hun geld willen doen.
 • Minder management; de leraar, de verpleegkundige, de politieagent hun vak terug.
 • Minder regels en gedoe.
 • Investeren in startende ondernemers.

Coalitie CDA/PvdA?

De VVD maakt zich grote zorgen over een coalitie van PvdA en CDA. Als die twee partijen samen gaan regeren, dan krijgt Nederland het zwaar voor de kiezen. Want we weten wat de PvdA wil:

 • De hypotheekrente-aftrek aanpakken. Dan dalen de huizenprijzen, dan blijven veel mensen zitten met een huis dat minder waard is dan hun hypotheek. Met alle gevolgen vandien.
 • De PvdA wil een nieuwe belasting invoeren voor 65-plussers. Dan betalen mensen twee keer voor hun pensioen.
 • De PvdA wil de uitgaven flink verhogen. Dan stroomt de schatkist weer leeg.
 • De PvdA wil de toegangspoorten tot Nederland weer openzetten. Dit laatste punt baart de VVD grote zorgen. Het immigratiebeleid is een van de grote successen van het kabinet. Door het beleid van minister Rita Verdonk is de komst van buitenlanders via huwelijk of gezinshereniging met de helft gedaald. Van 23.000 in 2003 naar 9.400 tot september dit jaar. Dus spectaculair minder. De VVD wil mensen die ons land kunnen versterken, zoals ondernemers en hoogopgeleiden, welkom heten, maar de grens sluiten voor gelukszoekers.

Er staat op 22 november veel op het spel. Er valt iets te kiezen. Het gaat over de toekomst van ons allemaal. Nederland heeft de VVD ongelooflijk hard nodig.

Met vriendelijke groet,
VVD-Voorlichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal

08 november 2006

standpunt PvdA - toelichting

Geachte heer De Haas, heer Oosterom en mevrouw De Haas,

De PvdA heeft haar ideeën rond onderwijsvrijheid geformuleerd in de bijgaande brochure. In ons verkiezingsprogramma schrijven wij enkele zaken die zijdelings in dit verband van belang zijn:

"Bij voorkeur zijn de leerlingen op scholen in het primair onderwijs een afspiegeling van de buurt. Aanmelding voor primair onderwijs gebeurt vanaf twee jaar en ouders worden hierover voorgelicht, zodat alle ouders een eerlijke kans krijgen op plaatsing op de gewenste school.

Gemeenten en schoolbesturen komen in de positie om niet-vrijblijvende afspraken te maken over het realiseren van gemengde scholen in wijken waar dat mogelijk is. De vrijheid van ouders om de school te kiezen voor hun kinderen staat daarbij
voorop."

Daarnaast vindt de PvdA dat scholen niet zomaar leerlingen mogen weigeren, zodra de ouders de grondslag van de school respecteren.

Op zich staat de overschrijdingsregeling (inzake gelijke bekostiging) niet in artikel 23, maar is het een uitwerking ervan. De PvdA wil de gelijke bekostiging van het bijzonder onderwijs niet aantasten. Nu en dan bevindt het openbaar onderwijs zich echter wat de bekostiging betreft in een nadelige positie ten opzichte van het bijzonder onderwijs (bijvoorbeeld bij de mogelijkheid om bepaalde leerlingen te weigeren) en daar kijkt de PvdA wel kritisch tegenaan.

Met vriendelijke groeten,
Walfred Haans
beleidsmedewerker onderwijs van de Tweede Kamerfractie van de PvdA

vrijheid van onderwijs

Opvallend bericht op Teletekst:

Met het CDA in het kabinet zal niet worden getornd aan de vrijheid van onderwijs. Dat zei premier Balkenende bij de EO. Hij noemde die het wezen van zijn politieke beweging. Daarover kan niet met het CDA worden onderhandeld. Balkenende sloot zich daarmee aan bij de ChristenUnie. Lijsttrekker Rouvoet zal niet meedoen aan een kabinet dat morrelt aan de vrijheid van onderwijs. Hij riep de VVD op afstand te nemen van uitspraken van nummer 2, Rita Verdonk. Zij wil de groei van het aantal zwarte scholen tegengaan onder meer door blanke ouders te dwingen hun kinderen naar een gemengde school te sturen.

Balkenende en Rouvoet hebben het over "vrijheid van onderwijs" in de betekenis van de vrijheid die ouders zouden hebben om hun kind naar de school van hun keuze te laten gaan. Zoals wij al eerder op dit blog hebben geconstateerd is dit NIET de strekking van artikel 23 van de Grondwet. Dat artikel definiëert vrijheid van onderwijs als het recht om een school te stichten die de overheid dan bekostigt. Dat is heel iets anders! Wanneer Balkenende roept dat de vrijheid van ouders om zelf een school te kiezen "het wezen van zijn politieke beweging" is, dan heeft hij ergens onderweg de boot gemist.

Ik ben het met Verdonk eens dat de overheid nadere regels zou moeten kunnen stellen. Daarmee kunnen leerlingen met verschillende culturele en etnische achtergronden beter worden gespreid over verschillende scholen in de stad. Lijkt me een prima zaak voor de integratie.