08 november 2006

standpunt PvdA - toelichting

Geachte heer De Haas, heer Oosterom en mevrouw De Haas,

De PvdA heeft haar ideeën rond onderwijsvrijheid geformuleerd in de bijgaande brochure. In ons verkiezingsprogramma schrijven wij enkele zaken die zijdelings in dit verband van belang zijn:

"Bij voorkeur zijn de leerlingen op scholen in het primair onderwijs een afspiegeling van de buurt. Aanmelding voor primair onderwijs gebeurt vanaf twee jaar en ouders worden hierover voorgelicht, zodat alle ouders een eerlijke kans krijgen op plaatsing op de gewenste school.

Gemeenten en schoolbesturen komen in de positie om niet-vrijblijvende afspraken te maken over het realiseren van gemengde scholen in wijken waar dat mogelijk is. De vrijheid van ouders om de school te kiezen voor hun kinderen staat daarbij
voorop."

Daarnaast vindt de PvdA dat scholen niet zomaar leerlingen mogen weigeren, zodra de ouders de grondslag van de school respecteren.

Op zich staat de overschrijdingsregeling (inzake gelijke bekostiging) niet in artikel 23, maar is het een uitwerking ervan. De PvdA wil de gelijke bekostiging van het bijzonder onderwijs niet aantasten. Nu en dan bevindt het openbaar onderwijs zich echter wat de bekostiging betreft in een nadelige positie ten opzichte van het bijzonder onderwijs (bijvoorbeeld bij de mogelijkheid om bepaalde leerlingen te weigeren) en daar kijkt de PvdA wel kritisch tegenaan.

Met vriendelijke groeten,
Walfred Haans
beleidsmedewerker onderwijs van de Tweede Kamerfractie van de PvdA

Geen opmerkingen: